Can Yucas

voorwaarden

BELANGRIJKE GEGEVENS

Dit contractdocument regelt de algemene voorwaarden voor het contracteren van diensten (hierna:
«Voorwaarden») via de website www.canyucas.com, eigendom van CAN YUCAS SLU onder het handelsmerk
RESTAURANTE CAN YUCAS, hierna PROVIDER, waarvan de contactgegevens ook in de Juridische kennisgeving staan
van deze Website.
Deze voorwaarden blijven op de website gepubliceerd en staan ​​ter beschikking van de GEBRUIKER om ze te reproduceren en te bewaren
ze als bevestiging van het contract en kunnen op elk moment door de AANBIEDER worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid
van de GEBRUIKER om ze periodiek te lezen, aangezien deze van kracht zijn op het moment van het plaatsen van bestellingen.
De contracten zijn aan geen enkele formaliteit onderworpen, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk zijn vermeld in de Burgerlijke en
Handelswetten en in deze of andere speciale wetten.
Aanvaarding van dit document houdt in dat de GEBRUIKER:
Heeft bovenstaande gelezen en begrepen.
Is een persoon met voldoende capaciteit om een contract aan te gaan.
Neemt alle hierin uiteengezette verplichtingen op zich.
Deze voorwaarden zijn voor onbepaalde tijd geldig en van toepassing op alle bestellingen die via de AANBIEDER worden geplaatst
website.
De AANBIEDER informeert dat het bedrijf aansprakelijk is en begrijpt de huidige wetten en behoudt zich het recht voor om
eenzijdig de voorwaarden wijzigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de voorwaarden die voorafgaand aan de
wijziging.
Identiteit van de contractpartijen
On one part, the PROVIDER of the services contracted by the USER, CAN YUCAS SLU, whose registered
address is at Av. Isidoro Macabich, Nº26, 3A 8700 Ibiza Islas Baleares, TIN B57850026 en telefoonnummer
voor klantenservice/GEBRUIKER 971806461.
En aan de andere kant, de GEBRUIKER, geregistreerd op de website door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord, wie is
volledig aansprakelijk voor het gebruik en de beveiliging daarvan en voor de waarheidsgetrouwheid van de aan de
AANBIEDER.

Doel van het contract

Het doel van dit contract is om de contractuele handelsrelatie tussen de AANBIEDER en de
GEBRUIKER, die ontstaat wanneer de GEBRUIKER accepteert door het overeenkomstige vakje aan te vinken tijdens de online contractering
process.
De contractuele handelsrelatie betreft de levering van een bepaalde dienst, in ruil voor een bepaalde prijs
die openbaar wordt weergegeven op de website.

Rectificatie van gegevens
Wanneer de GEBRUIKER fouten vaststelt in de gegevens die op de website zijn gepubliceerd of in de documenten die zijn gegenereerd door de
contractuele relatie, kan hij/zij restaurante@canyucas.com op de hoogte stellen zodat CAN YUCAS SLU dit kan corrigeren
ze zo snel mogelijk.
De GEBRUIKER kan zijn/haar gegevens up-to-date houden door toegang te krijgen tot zijn/haar gebruikersaccount.

Contracting procedure
Om toegang te krijgen tot de diensten die door de AANBIEDER worden aangeboden, moet de GEBRUIKER een volwassene zijn en zich registreren op de
website door een gebruikersaccount aan te maken. Om deze reden moet de GEBRUIKER het persoonlijke vrij en vrijwillig verstrekken
vereiste gegevens, die zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27
April 2016 (GDPR) on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free
verkeer van dergelijke gegevens en de organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD) betreffende de bescherming van persoonsgegevens
data as detailed in the Legal Notice and Privacy Policy found on this website.
De GEBRUIKER kiest een gebruikersnaam en wachtwoord en verbindt zich ertoe deze zorgvuldig te gebruiken en niet te maken
ter beschikking stellen aan derden, evenals om de AANBIEDER op de hoogte te stellen van hun verlies of diefstal of mogelijke toegang door een
onbevoegde derde partij, zodat de AANBIEDER deze direct kan blokkeren.
Zodra het gebruikersaccount is aangemaakt, informeren wij u dat, in overeenstemming met de vereisten van artikel 27
van de Spaanse wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce (LSSICE), de volgende stappen
worden gevolgd tijdens de aanbestedingsprocedure:
1. Algemene contractbepalingen.
2. Activation of services.
3. Herroepingsrecht.
4. Online claims en geschillenbeslechting.
5. Overmacht.
6. Competency.
7. Algemene informatie over het aanbod.
8. Prijs en geldigheidsduur van het aanbod.
9. Verzendkosten.
10. Betaalwijzen, kosten en kortingen.
11. Aankoopproces.
12. Opschorting of beëindiging van het contract.
13. Garanties en terugbetalingen.
14. Toepasselijk recht en jurisdictie.

1. ALGEMENE CONTRACTBEPALINGEN

Tenzij schriftelijk anders is bepaald, impliceert het plaatsen van een bestelling bij de AANBIEDER de aanvaarding door de
GEBRUIKER van deze wettelijke voorwaarden. Geen enkele bepaling van de GEBRUIKER mag afwijken van die van de AANBIEDER, tenzij uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk aanvaard door de AANBIEDER

2. ACTIVERING VAN DIENSTEN

De AANBIEDER activeert geen enkele dienst totdat is geverifieerd dat de betaling is gedaan.
Omdat de bestelling niet de fysieke levering van een product inhoudt, maar eerder een gedownloade of geactiveerde dienst
rechtstreeks vanaf de website zal de AANBIEDER de GEBRUIKER vooraf informeren over de te nemen stappen om dit uit te voeren
downloaden of activeren.

Het niet uitvoeren van het contract op afstand

In het geval van het leveren van een dienst, is deze beschikbaar vanaf het moment dat de GEBRUIKER ervoor heeft betaald en zal deze beschikbaar zijn
downloadbaar of geactiveerd zijn volgens de voorwaarden van de PROVIDER.
In het geval dat het contract niet de fysieke levering van een product betreft, maar een downloadactivering op een
website, zal de AANBIEDER de GEBRUIKER vooraf informeren over de te volgen procedure om te downloaden
het product.
In het geval dat het contract niet kan worden uitgevoerd omdat de gecontracteerde dienst niet op tijd beschikbaar is,
de GEBRUIKER wordt geïnformeerd over het gebrek aan beschikbaarheid en heeft het recht om de bestelling te annuleren en een terugbetaling te ontvangen
van het totale betaalde bedrag kosteloos en zonder enige aansprakelijkheid voor schade toerekenbaar aan de AANBIEDER.
In geval van ongerechtvaardigde vertraging door de AANBIEDER met betrekking tot de terugbetaling van het totale bedrag, zal de GEBRUIKER
kunnen aanspraak maken op betaling van het dubbele van het verschuldigde bedrag, onverminderd hun recht op schadevergoeding
leed boven dat bedrag.
De AANBIEDER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als de download of de activering van de dienst niet wordt uitgevoerd
vanwege valse, onnauwkeurige of onvolledige informatie verstrekt door de GEBRUIKER.
De service wordt beschouwd als geleverd wanneer de GEBRUIKER deze heeft gedownload of geactiveerd

3. HERROEPINGSRECHT

Herroepingsformulier: https://www.canyucas.com/form-application-withdrawal-form.pdf
De GEBRUIKER beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van het product of vanaf de
sluiten van het verkoopcontract als het een dienst betreft, om het herroepingsrecht uit te oefenen, geregeld
in article 102 of the Royal Legislative Decree 1/2007 , of November 16, which approves the consolidated text of
the General Law for the Defence of Consumers and Users and other complementary laws, hereinafter RDL
1/2007. If the PROVIDER does not comply with the duty to provide information and documentation on the right
van herroeping, eindigt de periode voor de uitoefening ervan twaalf maanden na de vervaldatum van de initiaal
wachttijd, in overeenstemming met artikel 105 van RDL 1/2007.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de procedure zoals beschreven wordt en die worden vermeld in artikel 103 van RDL 1/2007,
en die hier worden vermeld
De AANBIEDER moet op de hoogte worden gebracht van elke retourzending, met het verzoek om een retournummer via het verstrekte formulier
for this purpose, or by emailing restaurante@canyucas.com, indicating the corresponding invoice number or
bestellingsnummer. In het geval dat de retourzending niet wordt gedaan met de originele leveringsverpakking, kan de AANBIEDER de
kosten van ….€ voor de GEBRUIKER, door de GEBRUIKER hiervan vooraf op de hoogte te stellen via hetzelfde gebruikte communicatiekanaal.
Zodra de GEBRUIKER het retournummer heeft ontvangen, sturen ze het product op, met vermelding van dit nummer in de
delivery note, covering the shipping costs themselves, to the PROVIDER at CAN YUCAS SLU, Av. Isidoro
Macabich, Nº26, 3A 8700 Ibiza Islas Baleares.

4. ONLINE CLAIMS AND DISPUTE RESOLUTION

Elke klacht die de GEBRUIKER gepast acht, moet zo snel mogelijk worden behandeld en kan worden ingediend door
contact opnemen met de volgende contactadressen:
Postadres: CAN YUCAS SLU, Av. Isidoro Macabich, Nº26, 3A 8700 Ibiza Islas Baleares
Telefoon: 971806461
E-mail: restaurante@canyucas.com
Online geschillenbeslechting (ODR)
In overeenstemming met artikel 14.1 van Verordening (EU) 524/2013 biedt de Europese Commissie een gratis online
toegangsplatform voor het oplossen van conflicten tussen de GEBRUIKER en de AANBIEDER, zonder dat dit nodig is
een beroep doen op de rechtbanken, door tussenkomst van een derde partij, de instantie voor geschillenbeslechting, die handelt
als tussenpersoon tussen hen. Dit is een neutraal orgaan dat met beide partijen overlegt om tot een oplossing te komen
overeenstemming, en kan uiteindelijk een oplossing voor het conflict voorstellen en/of opleggen.
Link to the ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. OVERMACHT

Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige fout wegens een zwaardere oorzaak. Nakoming van de verplichting zal zijn
uitgesteld tot na het einde van het geval van overmacht.
COVID-19: Indien vanwege mobiliteitsbeperkingen of enige andere reden die verband houdt met de geconsolideerde regels in de COVID-19
code, kan de GEBRUIKER de service niet ontvangen, wordt het registratiebedrag volledig terugbetaald of krijgt hij/zij de
mogelijkheid om zijn/haar reservering te gebruiken tot ……………… of een nieuwe datum voorgesteld door de AANBIEDER.

6. COMPETENTIE

De GEBRUIKER mag de rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen die zijn overeengekomen in de
aankoop.
Als een van de algemene voorwaarden nietig of onmogelijk wordt geacht om te voldoen, de geldigheid, wettigheid en vervulling van
the remaining terms and conditions shall not be affected or modified in any way.
De GEBRUIKER verklaart deze Voorwaarden volledig te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

7. ALGEMENE INFORMATIE OVER HET AANBOD

Alle verkopen door de AANBIEDER zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Geen wijziging, wijziging of overeenkomst in strijd met het commerciële voorstel van CAN YUCAS SLU of
hierin bepaald, wordt van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en ondertekend door de AANBIEDER, waarin
geval prevaleren deze specifieke overeenkomsten.
Given the continuous technical advances and service improvements, the PROVIDER reserves the right to
zijn specificaties wijzigen met betrekking tot de informatie in zijn advertenties, zolang dit niet gebeurt
invloed hebben op de waarde van de aangeboden diensten. These changes shall also apply in the event that, for any reason, the
possibility of supplying the services offered is affected.

8. PRICE AND PERIOD OF VALIDITY OF THE OFFER

De vermelde prijzen voor elke dienst zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw) of andere toepasselijke belastingen. Deze
prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief verzending, communicatie, handling, verpakking,
verzekering of andere aanvullende diensten en bijlagen bij de afgenomen dienst.
De prijzen die van toepassing zijn op elke dienst zijn de prijzen die op de website worden gepubliceerd en worden weergegeven in EURO. De
USER accepts that the economic valuation of some of the services may vary in real time.
Voordat u een aankoop doet, kunnen alle details van de offerte online worden gecontroleerd: diensten, hoeveelheid, prijs,
beschikbaarheid, toeslagen, kortingen, belastingen en het totale aankoopbedrag. Prijzen kunnen dagelijks veranderen zolang
de bestelling is niet geplaatst.
Zodra de bestelling is geplaatst, blijven de prijzen behouden, ongeacht of de service beschikbaar is.
Elke betaling aan de AANBIEDER houdt in dat er een factuur wordt verzonden op naam van de geregistreerde GEBRUIKER of van de
bedrijfsnaam die ze hebben opgegeven tijdens het plaatsen van de bestelling. Deze factuur wordt samen op papier verzonden
met het gekochte product, evenals in PDF naar het e-mailadres dat door de GEBRUIKER is opgegeven, zolang ze
hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven om dit te doen en hen te informeren dat zij deze toestemming te allen tijde kunnen intrekken door
communicating it to the PROVIDER by any of the means made available to them.
Elke betaling aan de AANBIEDER houdt in dat er een factuur wordt verzonden op naam van de geregistreerde GEBRUIKER of van de
bedrijfsnaam die ze hebben opgegeven tijdens het plaatsen van de bestelling. Deze factuur wordt op papier afgeleverd bij de
tijd dat de dienst wordt geleverd. The invoice can be downloaded in PDF format by accessing the web management
panel with the user account. In het geval dat de gebruiker het per e-mail wenst te ontvangen, moet hij dit per e-mail aanvragen
van de middelen die de AANBIEDER hen ter beschikking stelt, en informeert hen dat zij deze beslissing kunnen herroepen
te allen tijde.
Voor alle informatie over de bestelling kan de GEBRUIKER telefonisch contact opnemen met de klantenservice van de AANBIEDER
971806461 of door een e-mail te sturen naar restaurante@canyucas.com.

9. VERZENDKOSTEN

Er zijn geen verzendkosten.

10. PAYMENT METHODS, CHARGES AND DISCOUNTS

De AANBIEDER is verantwoordelijk voor de economische transacties en accepteert de volgende betaalmethoden voor
bestellingen:
-Kredietkaart

-Pay Pal

De GEBRUIKER kan een kortingsbon gebruiken voorafgaand aan de voltooiing van de aankoop als hij deze van de heeft ontvangen
AANBIEDER.

Security measures

The website uses generally accepted information security techniques within the industry, such as SSL, data
ingevoerd op een beveiligde pagina, firewalls, toegangscontroleprocedures en cryptografische mechanismen, met als doel
preventing unauthorised access to data. Om deze doeleinden te bereiken, stemt de GEBRUIKER ermee in dat de AANBIEDER dit zal doen
gegevens verkrijgen ten behoeve van de overeenkomstige toegangscontrole-authenticatie.
The PROVIDER undertakes not to allow any transaction that is or is considered illegal by the credit card brands
of de overnemende bank, die hun goodwill kan of kan schaden of een negatieve invloed op hen kan hebben.
De volgende activiteiten zijn verboden door de programma’s van de kaartmerken: de verkoop of aanbieding van een product of dienst
that does not comply with all laws applicable to the Buyer, Issuing Bank, Merchant or Cardholder.

11. PURCHASE PROCESS

Basket (budgetsimulatie)
Elke service uit onze catalogus kan aan het winkelmandje worden toegevoegd. In the basket you can only view the selected
diensten, hoeveelheid, prijs en totale kosten. Once the basket has been saved, the taxes, charges and discounts will
worden berekend op basis van de ingevoerde gegevens.
Baskets have no administrative link, it is only a section where you can simulate an order without any
commitment from either party.
Follow the steps below to correctly place an order from the basket:
1. – Factuurgegevens bevestigen.
2. – Controleer de wijze van dienstverlening (download, activatie…).
3. – Selecteer betaalmethode.
4. – Plaats uw bestelling (kopen).
Zodra de bestelling is verwerkt, stuurt het systeem direct een e-mail naar het management van de AANBIEDER
afdeling en een ander naar de e-mail van de GEBRUIKER die bevestigt dat de bestelling is geplaatst.
Bestellingen (aankoopaanvragen)
Op werkdagen wordt binnen maximaal 24 uur een e-mail naar de GEBRUIKER verzonden waarin de status van de
bestelling en de geschatte datum van downloaden en/of activering.

12. SUSPENSION OR TERMINATION OF THE CONTRACT

Als een van deze voorwaarden als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt beschouwd, vervalt de voorwaarde
in kwestie wordt als scheidbaar beschouwd en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorwaarden
en voorwaarden.

RESTAURANTE CAN YUCAS kan, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang van de GEBRUIKER tot zijn diensten opschorten of beëindigen,
geheel of gedeeltelijk, om welke geldige reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot wanneer de GEBRUIKER niet voldoet aan of volgt
any of the obligations set forth herein or any applicable provision of law, license, regulation, directive, code of
praktijk- of gebruiksbeleid.
Waar RESTAURANTE CAN YUCAS een van zijn rechten of bevoegdheden uit hoofde van dit artikel uitoefent, wordt een dergelijke uitoefening
zal geen afbreuk doen aan of invloed hebben op de uitoefening van enig ander recht, bevoegdheid of rechtsmiddel dat beschikbaar is voor
RESTAURANTE CAN YUCAS.

13. GARANTIES EN TERUGBETALINGEN

De garanties beantwoorden aan de bepalingen van de titel “Garanties en service na verkoop” van
het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november 2007, dat de herziene tekst van het Algemeen
Wet ter verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten, die toegankelijk zijn via
hier klikken
Als u deze sectie wilt personaliseren, moet u controleren of de formulering in overeenstemming is met wat is gereguleerd
in de titel van GARANTIES EN KLANTENSERVICE van Wetgevend KB 1/2007.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden worden beheerst door of geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving met betrekking tot zaken die niet van toepassing zijn
hierin uitdrukkelijk uiteengezet. Elke controverse die kan voortvloeien uit de levering van de producten of diensten is onderworpen
aan deze Voorwaarden worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de GEBRUIKER, de plaats van uitvoering
of the obligation or the place where the property is located if it is immovable.

Scroll naar boven